Sự khác biệt chính - JavaScript so với TypeScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến của web. Ban đầu nó được gọi là LiveScript. TypeScript là một ngôn ngữ dựa trên JavaScript. Sự khác biệt chính giữa Javascript và TypeScript là JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách và TypeScript là ngôn ngữ được biên dịch hướng đối tượng. Mô hình lập trình hướng đối tượng tập trung vào trừu tượng hóa dữ liệu hơn là thuật toán xử lý dữ liệu. Nó dựa trên hai khái niệm chính; đối tượng và lớp học.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. JavaScript là gì 3. TypeScript là gì 4. Điểm tương đồng giữa JavaScript và TypeScript 5. So sánh cạnh nhau - JavaScript so với TypeScript ở dạng bảng 6. Tóm tắt

JavaScript là gì?

HTML, CSS, JavaScript chủ yếu được sử dụng để phát triển web. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) là ngôn ngữ đánh dấu xây dựng cấu trúc của trang web. Đó là tạo nội dung của trang như đoạn văn, tiêu đề, v.v ... Biểu định kiểu xếp chồng (CSS) cung cấp kiểu dáng cho trang web để hiển thị. JavaScript là ngôn ngữ lập trình để làm cho trang web tương tác. JavaScript cho phép thực hiện xác thực mẫu, áp dụng hình động và tạo sự kiện.

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách. Khi người dùng mở trình duyệt web và yêu cầu một trang web, yêu cầu đó sẽ đến máy chủ web. Máy chủ web gửi HTML và CSS đơn giản đến trình duyệt web. Hệ điều hành chứa trình duyệt web và trình duyệt web đó chứa trang web và trang web chứa JavaScript để nó chạy trên máy chủ web. Các trình duyệt như Safari, Opera và Chrome chứa công cụ JavaScript. JavaScript không hỗ trợ đọc và ghi vào tệp. Nó cũng không có khả năng đa luồng và đa xử lý.

TypeScript là gì?

TypeScript là một siêu mã JavaScript được phát triển bởi Microsoft. Nó có tất cả các tính năng của Javascript. Nó sử dụng trình biên dịch TypeScript để chuyển đổi tệp TypeScript (ts) thành tệp JavaScript (js). TypeScript dễ dàng hơn để tích hợp vào các dự án JavaScript. TypeScript cũng cung cấp kiểm tra kiểu tĩnh. Nó cho phép lập trình viên kiểm tra và gán các biến và loại hàm. Tính năng này làm cho mã dễ đọc hơn và để tránh lỗi. TypeScript có các kiểu dữ liệu như String, Number, Boolean, Null, Array, Enum, Tuple và Generics.

Ưu điểm chính của TypeScript là nó cho phép tạo các đối tượng dựa trên lớp. Các lập trình viên từ C ++, nền Java đã quen thuộc với các khái niệm như các lớp, các đối tượng, sự kế thừa. Khi họ cố gắng lập trình bằng JavaScript, có thể khó áp dụng các khái niệm đó trong kịch bản JavaScript. Để tạo một lớp trong JavaScript, một lập trình viên nên tạo một hàm. Để thừa kế, họ phải sử dụng, nguyên mẫu. Tuy nhiên, TypeScript dựa trên lớp nên nó có khả năng hỗ trợ kế thừa, đóng gói và sửa đổi như một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Điểm tương đồng giữa JavaScript và TypeScript là gì?

  • TypeScript là một siêu ký tự của JavaScript. Tất cả các tính năng của JavaScript đều có sẵn trong TypeScript. Cả hai ngôn ngữ là mở và đa nền tảng.

Sự khác biệt giữa JavaScript và TypeScript là gì?

Tóm tắt - JavaScript vs TypeScript

JavaScript là một ngôn ngữ để tạo các trang web động. Đây là một ngôn ngữ diễn giải nhẹ, dễ tích hợp với HTML và CSS. Nó rất hữu ích để xác thực mẫu, hoạt hình và để thêm khả năng đa phương tiện vào một trang web. TypeScript là JavaScript với các tính năng bổ sung. Sự khác biệt giữa JavaScript và TypeScript là JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách và TypeScript là ngôn ngữ được biên dịch hướng đối tượng.

Tải xuống phiên bản PDF của JavaScript vs TypeScript

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa Javascript và Bản đánh máy

Tài liệu tham khảo:

1. Điểm, Hướng dẫn. Tổng quan về JavaScript JavaScript. Www.tutorialspoint.com, Điểm hướng dẫn, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Có sẵn tại đây 2. Điểm, Hướng dẫn. Tổng quan về TypeScript. Www.tutorialspoint.com, Điểm hướng dẫn, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Có sẵn tại đây 3.dfvideo. YouTube, YouTube, ngày 31 tháng 8 năm 2016. Có sẵn tại đây

Hình ảnh lịch sự:

1.'Javascript huy hiệu'By Nikotaf - Công việc riêng, (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia