Sự khác biệt chính - Apomixis vs Polyembryony

Cây hoa sản xuất hạt giống để duy trì thế hệ của họ. Hạt giống được sản xuất như là kết quả của sinh sản hữu tính ở hầu hết các nhà máy. Tuy nhiên, ở một số cây, hạt được hình thành mà không cần thụ tinh tế bào trứng. Quá trình này được gọi là apomixis. Apomixis được định nghĩa là sự hình thành vô tính của hạt từ các tế bào trứng không thụ tinh, tránh các quá trình phân bào và thụ tinh. Polyembryony là một hiện tượng khác liên quan đến hạt giống. Sự hình thành của nhiều phôi từ một hợp tử đơn trong hạt giống được gọi là đa hình. Sự khác biệt chính giữa apomixes và polyembryony là apomixes tạo ra hạt mà không cần thụ tinh trong khi polyembryony tạo ra nhiều phôi trong một hạt bằng tế bào trứng được thụ tinh (hợp tử).

NỘI DUNG 1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Apomixis là gì 3. Polyembryony là gì 4. So sánh bên cạnh - Apomixis vs Polyembryony 5. Tóm tắt

Apomixis là gì?

Phát triển hạt giống là một quá trình phức tạp trong sinh sản hữu tính của cây hạt giống. Nó xảy ra thông qua sự hình thành hoa, thụ phấn, giảm phân, giảm phân và thụ tinh kép. Meiosis và thụ tinh là những bước quan trọng nhất trong sự hình thành hạt và sinh sản hữu tính. Trong các bước đó, một tế bào mẹ lưỡng bội (megaspore) trải qua quá trình phân bào để tạo ra một tế bào đơn bội (megaspore) và sau đó tạo ra một tế bào trứng. Sau đó, tế bào trứng hợp nhất với một tinh trùng để tạo ra hợp tử lưỡng bội phát triển thành phôi (hạt).

Tuy nhiên, một số cây có thể tạo ra hạt giống mà không bị nhiễm nấm và thụ tinh. Những cây này bỏ qua một số bước quan trọng của sinh sản hữu tính. Nói cách khác, sinh sản hữu tính có thể bị ngắn mạch ở một số cây để tạo hạt. Quá trình này được gọi là apomixis. Vì vậy, apomixes có thể được định nghĩa là một quá trình tạo ra hạt giống mà không cần phân bào và thụ tinh (syngamy). Nó là một kiểu sinh sản vô tính bắt chước sinh sản hữu tính. Nó còn được gọi là agamospermy. Hầu hết các apomicts là khoa học và hiển thị cả hình thành hạt giống tình dục và vô tính.

Apomixis có thể được phân loại thành hai loại chính có tên là apomixes giao tử và apomixyt sporophytic dựa trên cách phát triển của phôi. Apomixes giao tử xảy ra thông qua giao tử và apomixyt bào tử xảy ra trực tiếp thông qua bào tử lưỡng bội. Sinh sản hữu tính bình thường tạo ra hạt giống mang lại sự đa dạng về mặt di truyền. Do thiếu thụ tinh trong apomixis, dẫn đến một thế hệ con giống đồng nhất về mặt di truyền của người mẹ.

Apomixis không được quan sát phổ biến ở hầu hết các nhà máy. Nó cũng vắng mặt trong nhiều loại cây lương thực quan trọng. Tuy nhiên, do những lợi thế của nó, các nhà nhân giống cây trồng cố gắng khai thác cơ chế này như một công nghệ để sản xuất thực phẩm an toàn năng suất cao cho người tiêu dùng.

Có những lợi thế và bất lợi trong quá trình apomixis. Apomixis tạo ra con cháu giống hệt bố mẹ. Do đó, apomixes có thể được sử dụng để tạo ra các cá thể giống hệt nhau về mặt di truyền một cách hiệu quả và nhanh chóng. Các đặc tính của cây mẹ cũng có thể được duy trì và khai thác bởi apomixis qua nhiều thế hệ. Sức sống lai là một đặc tính quan trọng mang lại sự dị hợp. Apomixis giúp bảo tồn sinh lực lai cho các thế hệ trong các giống cây trồng. Tuy nhiên, apomixis là một hiện tượng phức tạp không có cơ sở di truyền rõ ràng. Việc duy trì các kho dự trữ hạt giống ngày tận thế là khó khăn trừ khi được liên kết với một dấu hiệu hình thái trong quá trình phát triển.

Polyembryony là gì?

Phôi là quá trình hình thành phôi từ hợp tử (trứng được thụ tinh). Phôi là bộ phận hạt giống trở thành con đẻ trong tương lai. Sự hình thành của nhiều phôi từ một trứng được thụ tinh trong một hạt giống được gọi là đa hình. Hiện tượng này được Leeuwenhoek phát hiện vào năm 1719.

Có ba loại đa hình: đơn giản, phân tách và đa hình phiêu lưu. Sự hình thành phôi do thụ tinh của nhiều hơn một tế bào trứng được gọi là đa hình đơn giản. Sự hình thành phôi bằng cách nảy chồi hoại sinh được gọi là đa hình phiêu lưu. Sự hình thành phôi do sự phân cắt của phôi đang phát triển được gọi là đa hình phân cắt.

Polyembryony được hiển thị bởi một số loài thực vật như hành tây, lạc, chanh, cam, vv

Sự khác biệt giữa Apomixis và Polyembryony là gì?

Tóm tắt - Apomixis vs Polyembryony

Apomixis và polyembryony là hai thuật ngữ liên quan đến sinh sản của cây hạt giống. Apomixis là sự hình thành của hạt mà không cần thụ tinh. Nó tạo ra con giống giống với cha mẹ mẹ. Polyembryony là sự hiện diện hoặc hình thành của nhiều phôi trong hạt bằng tế bào trứng được thụ tinh (Zygote). Nó phát triển cây con đồng nhất tương tự như sinh sản vô tính. Đây là sự khác biệt giữa apomixes và polyembryony.

Tài liệu tham khảo 1. Ross A. Bicknella và Anna M. Koltunow. Hiểu về Apomixis: Những tiến bộ gần đây và những câu hỏi hóc búa còn lại. Tế bào thực vật. Np, ngày 01 tháng 6 năm 2004. Web. Ngày 21 tháng 5 năm 2017 2. Apomixis và Polyembryony trong thực vật có hoa. YourArticleL Library.com: Thư viện thế hệ tiếp theo. Np, ngày 22 tháng 2 năm 2014. Web. Ngày 21 tháng 5 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự: 1. Trái cây họ cam quýt của Scott Bauer, USDA - Dịch vụ nghiên cứu nông nghiệp, cơ quan nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (Tên miền công cộng) thông qua Commons Wikimedia 2. Giả Taraxacum docinale sương do Jojo giả định. Công việc riêng giả định (dựa trên khiếu nại bản quyền). (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia